کمیته‌های گزینش ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات آغاز به کار کرد

کمیته‌های گزینش ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات آغاز به کار کرد

Posted by Shahr Bano Nori | June 23, 2020 | News

مفتخریم تا اعلام نمائیم که دیروز یکشنبه اول سرطان (تیر) اعضای کمیته‌های گزینش ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات در دو بخش فیلم‌های کوتاه و انیمیشن و فیلم‌های مستند در خانه فیلم رویا تشکیل جلسه داد تا لیست نهایی فیلم‌های منتخب را اعلام نمایند. اعضای کمیته‌های گزینش ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات:
(بخش فیلم‌های کوتاه و انیمیشن) آقای عارف بهرام، خانم عاقله رضائی، و آقای مسعود اسلامی.
(بخش فیلم‌های مستند) آقای علی کیان، خانم مریم کار، و آقای خادم حیدری

گفتی است که کمیته‌ی گزینش بخش فیلم‌های بلند نیز تا یک هفته دیگر تشکیل جلسه خواهند داد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

Posted by shahr-bano | December 9, 2020
The closing and award ceremony of the 6th edition of Herat International Women’s Film Festival kicked off on Thursday evening, November 19 at Darul Aman new-constructed historical palace in Kabul...
Posted by shahr-bano | November 23, 2020
The 6th Herat International Women’s Film Festival which is the most prestigious women’s film event in the region opened in its original form at the Darul Aman Palace in Kabul...
Posted by shahr-bano | September 26, 2020
“Filmmaking Isn’t Always Fun or Easy, But It’s Always Worth It” Rob Hardy From the 6th Edition of Herat International Women’s Film Festival (HIWFF) 2020 Cinematography Workshop.